رادیوی موج کوتاه

اطلاعات پخش راديو موج کوتاه پيام دوست:

 

بهار / تابستان بوقت طهران:

۷ تا ۴۵: ۷ صبح رديف ۴۱ متر برابر با ۷۴۶۰ کيلوهرتز

۱۰:۳٠ تا ۱۱:۱۵  شب رديف ۴۱ متر برابر با ۷۴۸۰ کيلوهرتز

پائيز / زمستان بوقت طهران:

۶ تا ۴۵: ۶ صبح رديف ۴۱ متر برابر با ۷۴۶۰ کيلوهرتز

۹:۳۰ تا ۱۰:۱۵  شب رديف ۴۱ متر برابر با ۷۴۸۰ کيلوهرتز

 

Payam-e-Doost Shortwave Radio Program

 

(Spring/Summer Tehran, Iran Time)

7:00 to 7:45 am 41 Meters, 7460 Kilo Hertz

10:30 to 11:15 pm 41 Meters, 7480 Kilo Hertz

 

(Fall/Winter Tehran, Iran Time)

6:00 to 6:45 am 41 Meters, 7460 Kilo Hertz

9:30 to 10:15 pm 41 Meters, 7480 Kilo Hertz