ماهواره/پخش مستقیم

مشخصات مربوط به پخش برنامه‌هاى رادیو پیام دوست از طریق ماهواره
*براى ایالات متحده آمریکا، کانادا و مکزیک
Satellite: Galaxy 19 (97° West)

D/L Frequency: 12,152 MHz
D/L Polarity:
Horizontal
Transponder:
26
Symbol Rate:
20,000
FEC:
3/4


براى اروپا، خاورمیانه، و بخش‌هایى از افریقا و آسیا

Satellite: Hotbird 13B (13° East)

D/L Frequency: 11,471 MHz
D/L Polarity: Vertical
Transponder: 14
Symbol Rate:
27,500
FEC: 5/6