در بارۀ ما

تاريخچهء پيام دوست

 

برنامهء راديوئى پيام دوست در نوروز سال ۱۳۷۳ شمسی برابر با ۲۱ مارس سال ۱۹۹۴میلادی براى نخستين بار روى آنتن رفت. هدف از پخش اين برنامه اين بود که براى فارسى زبانان منطقه واشنگتن دى سى، که جامعه نسبتاً بزرگى را تشکيل ميدهند، روشن سازد که ديانت بهائى چيست و چه ميگويد، و شايد مهمتر از آن اينکه، ديانت بهائى چه نيست و چه نميگويد.

 

در متجاوز از ۱۵۰ سالى که از آغاز اين آئين جهانى ميگذرد، اشاعه اطلاعات غلط و ناروا مانع از شناخت درست آئين بهائى شده است، آئينى که به همه اديان احترام ميگذارد و همه فرستادگان خدا را بعنوان پيامبران بر حق الهى پرستش ميکند و هدف غائى اش استقرار عدالت، برابرى و صلح جهانى است.

 

در سالهاى پس از انقلاب اسلامى، ايرانيان در هر کشورى که ساکن شدند خود را با هموطنان بهائى خويش همسايه و هم شغل و همنشين ديدند. جوّ باز فکرى و آزاد انديشى درک حقايق را امکان پذير ساخت. دريافتند که گرچه بهائيان جهان و جهانيان را دوست ميدارند امّا عاشق هر وجب از خاک پاک ايرانند، و نه تنها با سرافرازى و افتخار از زادگاهشان ياد ميکنند بلکه همّشان را مصروف اعتلاء و سربلندى آن مرز و بوم ساخته اند. آگاه شدند که بهائيان مرامشان صلحجوئى، هدفشان خدمت به نوع بشر، مسلکشان صداقت، امانت و پاکدامنى، و مبناى اعتقادى شان يکپارچگى نوع بشر و وحدت اديان الهى است. برخى به پرس و جو پرداختند، و برخى به تحقيق. يکى از پيامدهاى اين تحول، تأسيس برنامه راديوئى پيام دوست بود.

 

در روز چهاردهم نوامبر سال ۱۹۹۹میلادی، با آغاز پخش برنامهء راديوئى پيام دوست بر روى شبکهء جهانى اينترنت فصل نوينى در تاريخ اين برنامه گشايش يافت، فصلى که به يمن تکنولوژى جديد، "پيام دوست" را به چهارگوشه جهان، هرکجا که فکرى روشن، گوشى شنوا، دلى پرمهر و عارى از تعصب، و ذهنى آزاده و آزادى خواه، وجود دارد، ميرساند. در اين برنامه هاى راديوئى از هر مقوله اى سخن ميرود و برداشت بهائيان از رخدادهاى گوناگون اين دهکده کوچک جهانى، توأم با نواى خوش موسيقى، و تازه هائى از جهان شعر و علم و ادب و عرفان تقديم شنوندگان ميگردد.

 

از اوّل ارديبهشت ماه سال ۱۳۸۰شمسی براى نخستين بار برنامه هاى راديوئى "پيام دوست" از طريق موج کوتاه در ايران و ديگر کشورهاى جهان نيز پخش و شنيده ميشود.

 

برنامه هاى راديوئى پيام دوست پس از پخش، چه بر روى موج اىام، و چه بر روى موج کوتاه، در سايت اينترنت اين راديو بايگانى ميشوند تا علاقمندان بتوانند هرگاه که مايلند به آنها مراجعه کنند.

 

اين دستاورد تاريخى را دست اندرکاران راديوى پيام دوست تقديم تمام کسانى ميکنند که با شهامت و ايمانى حماسى بر اعتقادات خود پاى فشردند، دست از خلق و خوى مينوى خود برنداشتند، راه و رسم عداوت و دشمنى پيش نگرفتند و تا آخرين لحظهء حيات به تعاليم صلحجويانه و حيات بخش آئين مقدسشان وفادار ماندند، زيرا بر اساس باورهايشان يقين داشتند که بشر بسوى تمدنى الهى پيش ميرود و آينده اى درخشان و اميدبخش در انتظار هم ايران عزيز، و هم اين دهکدهء کوچک جهانى است.